EKSPERT DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

O mnie

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie kryzysowe. Obecnie, kontynuuje pracę naukową, dążąc do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Od blisko 20 lat zawodowo związana z ochroną informacji prawnie chronionych. Od 2006 roku pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w jednostce administracji państwowej, a od 2009 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W latach 2013 - 2017 wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz Zarządzanie. Obecnie związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Białostocką oraz Akademią Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie prowadzenia wykładów z tematyki ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. Aktywny trener i wdrożeniowiec w obszarze związanym z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Ekspert ds. ochrony informacji niejawnych Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych a także ekspert ds. bezpieczeństwa informacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.


DOŚWIADCZENIE


✔ 20 lat w obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych i ochroną danych osobowych
✔ 12 lat pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i kierowania pionem ochrony
✔ 5 lat pracy naukowo – dydaktycznej


POSIADANE UPRAWNIENIA


Poświadczenie bezpieczeństwa nr Z0006016S do klauzuli „ściśle tajne”, ważne do dnia 25.03.2021r., wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Poświadczenie bezpieczeństwa nr NZ000817CTS NATO TOP SECRET, ważne do dnia 25.03.2021r., wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Poświadczenie bezpieczeństwa nr EZ0008317T TOP SECRET UE/EU, ważne do dnia 25.03.2021r., wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Zaświadczenie nr 009815Z z dnia 07.12.2015r. stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


OFERTA


AUDYT BEZPIECZEŃSTWA W PAŃSTWA FIRMIE W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAWARTYCH W USTAWIE O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

przeanalizuję posiadaną w Państwa firmie dokumentację stanowiącą plan ochrony informacji niejawnych, analizę poziomu zagrożeń, proces szacowania ryzyka, instrukcję dotycząca sposobu postępowania z informacjami o klauzuli „zastrzeżone”, dokumentację określającą sposób postępowania z informacjami niejawnymi o klauzuli „poufne” pod kątem jej zgodności z wymaganiami określonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

przeprowadzę analizę zgodności z wymogami prawa, wyznaczenia w Państwa firmie osób powołanych do pełnienia funkcji: pełnomocnika ochrony, kierownika kancelarii tajnej, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratora systemu teleinformatycznego,

przeprowadzę analizę zgodności doboru środków ochrony fizycznej adekwatnych do uzyskanego poziomu zagrożenia,

zweryfikuję zgodność posiadanych uprawnień przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych w Państwa firmie,

zweryfikuję prawidłowość prowadzenia wymaganych przepisami prawa stosownych urządzeń ewidencyjnych niezbędnych do ewidencjonowania i obiegu dokumentów niejawnych,

opracuję raport z rekomendacjami podnoszącymi poziom bezpieczeństwa i umożliwiającymi spełnienie wymagań prawnych,

na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonego audytu, przygotuję dla Państwa firmy wymaganą przepisami prawa dokumentację.

RODO

AUDYT, W CELU OKREŚLENIA POZIOMU ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, REGULACJAMI, OBOWIĄZUJĄCYMI UMOWAMI JAK RÓWNIEŻ WEWNĘTRZNYMI PROCEDURAMI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, W NASTĘPUJĄCYCH ETAPACH:

ETAP I - przeprowadzę identyfikację wszystkich zasobów w organizacji,

ETAP II - przygotuję szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami,

ETAP III - opracuję dokumentację bezpieczeństwa informacji,

ETAP IV - przeprowadzę kompleksowe szkolenia dla całego personelu organizacji z tematyki obejmującej unijną reformę w ochronie danych osobowych ujętej w ramy RODO oraz ustawy krajowej z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych,

ETAP V - udzielę niezbędnych porad i konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych.

SZKOLENIA, WARSZTATY, KURSY, WYKŁADY

we współpracy z dr Markiem Chojnackim, oferuję w Państwa firmie realizację warsztatów i szkoleń skierowanych do osób zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych z zakresu: technik komunikowania się interpersonalnego w warunkach podniesionej odpowiedzialności, umiejętności sprawnego i komunikatywnego referowania problematyki RODO przed zespołem pracowników firmy, komunikacji niewerbalnej związanej z pracą z dokumentami oraz efektywnego wykorzystania osobistego potencjału Inspektora Ochrony Danych,

przeprowadzę w Państwa firmie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych doskonalące i podnoszące poziom wiedzy wśród personelu Państwa firmy,

przeprowadzę warsztaty z tematyki ochrony informacji niejawnych skierowanych do: pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kandydatów na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych, pracowników pionu ochrony,

przeprowadzę wykłady z obszaru związanego z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji oraz innych, zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami firmy.

OFERUJĘ DORADZTWO I BEZPOŚREDNIĄ POMOC W ZAKRESIE

uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego,

objęcia w Państwa firmie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

objęcia w Państwa firmie funkcji Inspektora Ochrony Danych,

wszechstronnych konsultacji związanych z ochroną informacji niejawnych i danych osobowych.WSPÓŁPRACA

Zaufaj Profesjonalistom

Doświadczenie, zaangażowanie, wiedza

Wykłady, Szkolenia, Warsztaty

ochrona informacji niejawnych

ochrona danych osobowych

doradztwo, konsultacje

Współpraca

Współpraca

2018-11-05

Dr Marek Chojnacki studiował kulturoznawstwo (UAM) i reżyserię (PWST), jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Specjalizuje się w zagadnieniach dramaturgii życia społecznego, ról zawodowych kreowanych ...

Więcej

Kontakt

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez AGATA LASOTA-JĄDRZAK Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt e-mailowy a.lasota.jadrzak@gmail.com.

Dane adresowe

ul. Wrzosowa 18
62-023 Borówiec

NIP:7791591431
REGON: 369652320

Telefon

519064802

Email

a.lasota.jadrzak@gmail.com

Godziny pracy

Do uzgodnienia